Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, pre účely doručenia tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

  Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, adresa na doručenie, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytnuté údaje Kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

  Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v eshope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje sa nebudú spracovávať na marketingové účely.

  Mariana Reiselova – Marei  – poskytovateľ služieb na webovej stránke  www.marei.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

  Predávajúci rešpektuje súkromie Kupujúceho. Aby Predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby, je potrebné poznať niektoré údaje Kupujúceho. Údaje o Kupujúcom sú chránené pred zneužitím a Predávajúci zaručuje, že nikdy neposkytne tretiemu subjektu kontaktné informácie a údaje o objednávkach Kupujúceho. K týmto údajom má prístup výlučne Predávajúci a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

  Používaním webu www.marei.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu  5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

  Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa všeobecných obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

  Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.